Rozvoj zručností pre trh práce

Realizujeme akreditovaný rozvojový programu pre neorganizovanú mládež a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením s cieľom rozvíjať ich kľúčové kompetencie pre život a trh práce prepájaním neformálneho vzdelávania, mentoringového programu a realizáciou vlastných mládežníckych iniciatív.

Vytvárame most medzi mládežou, dôležitými dospelými a zapojenými obcami, kde identifikuje súčasné pomery a potreby a navrhneme Koncepciu práce s mládežou v meste Malacky a okolitých obciach.

"Projekt ´Rozvoj zručností pre trh práce´ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou"

Active-citizens-fund4xpng