Výročná správa o.z. Protect work – 2019

 

Poslaním oz Protect work je vykonávať činnosť na podporu nezávislého života, rozvoj sociálnych a osobnostných zručností mladých ľudí a ľudí s hendikepom. Pracujeme so zraniteľnou skupinou ľudí, otvárame im príležitosť na seba-rozvoj. Učíme ich neskrývať sa, ale využívať svoj potenciál na maximum. Orientujeme sa na rozvoj OSOBNOSTI, posilňovanie ich pracovných návykov a kompetencií, ktoré im umožnia vstup na otvorený trh práce.

Prevádzkujeme chránenú dielňu, kde si zamestnanci rozvíjajú odborné vedomosti a zručnosti praxou v spolupráci
s mentorom. Ľudia s hendikepom požadujú rovnaké príležitosti, nie charitu a súcit. Protect work im poskytuje rovnocenné šance na rozvoj.

 

Našim cieľom je:
- navrátenie hendikepovaného do bežného života a skvalitňovanie jeho životných podmienok tak, aby dokázal viesť samostatný a nezávislý život,
- zlepšenie zamestnateľnosti mladých ľudí a ich schopnosť uživiť sa, začlenenie do spoločnosti, skvalitňovanie života mladých ľudí.

Prínosom spojenia mladých ľudí a ľudí s hendikepom je : stretávanie nových ľudí z rôzneho prostredia, prekonávanie neznalosti, predsudkov, strachu, zvyšovanie povedomia o potrebách a problémoch ostatných , vytváranie celoživotného návyku spoločenskej angažovanosti, potešenie a uspokojenie z pomoci druhým, schopnosť vychádzať s ľuďmi z iných generácií.

Komplexným vzdelávacím programom (rozvoj talentu, športu, dobrovoľníctvo) pomáhame mladým ľuďom uspieť. Ako mentori SPREVÁDZAME, VEDIEME mladých ľudí počas ich vzdelávacích aktivít. Stali sme sa ich VZOROM, ktorý je postavený viac na princípe dôvery a rešpektu ako na autorite. Mladí ľudia môžu fungovať v prostredí, ktoré rozvíja ich schopnosti ale najmä ich charakter. Podporujeme mladých ľudí na ceste k zodpovednosti, samostatnosti , sebavedomiu a spoločenskej zodpovednosti, presadzovaniu ĽP a záujmov slabších skupín. UKAZUJEME im, že napriek telesnému postihnutiu sa nevzdávame, pracujeme, sme aktívni.. Máme silnú vnútornú motiváciu a keďže sme boli nútení bojovať s rozličnými životnými prekážkami stali sme sa silnými ľuďmi a túto svoju silu, skúsenosti posúvame ďalej mladým ľuďom, aby sa naše životné príbehy stali pre nich živým príkladom.

Zmyslom vzdelávania je priviesť ľudí k zážitkom, ktoré formujú ich hodnoty ... a zaistiť pokračovanie najmä týchto vlastností ako sú: podnikavosť, zvedavosť, nezdolnosť, húževnatosť... a predovšetkým súcit.... .

Každý človek má potenciál uspieť a príležitosť na dobré vzdelanie mu môžu pomôcť naplniť jeho potenciál.


Cieľová skupina. :

1. ľudia s hendikepom, ktorí často čelia prejavom intolerancie, diskriminácie, nedokážu sa orientovať v problematike a potrebujú pomoc pri pracovnej integrácii.
2. mladí ľudia - ťažiskom je osobnostný a sociálny rozvoj mladých ľudí, využitím zážitkového učenia, uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce.

 

Dlhodobo sa venujeme aktivitám rozvoj zručností potrebných pre obhajobu základných ĽP a slobôd. Podporujeme celoživotné vzdelávanie mladých ľudí a ľudí s hendikepom v oblasti poznania ĽP a následnému predchádzaniu všetkých foriem intolerancie, diskriminácie, radikalizmu a xenofóbie a rozvoju ich kritického myslenia, mediálnej výchove .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity a projekty:

 

Počet hodín poradenstva stúpa

 

ICM Malacky vykonáva v kvartálnych intervaloch pravidelné špeciálne a odborné poradenstvo pre mladých ľudí so špeciálnymi potrebami a pre mladých ľudí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. V jednom sledovanom kvartálnom období ICM Malacky poskytne 115 hodín poradenstva pre 34 klientov. Nárast požiadaviek na poradenstvo je v mesiacoch január, kedy sa mení legislatíva a novelizujú sa zákony. Február je mesiacoch rozhodovania sa mladých ľudí a výberom správnej strednej škole, čo predstavuje veľký nápor na psychiku mladého človeka.

Vo svojej práci vidíme stúpajúci počet poradenských hodín v mesiacoch máj a jún – kedy stúpa počet mladých ľudí so psychickými problémami súvisiacimi so školskými problémami, prospechom a školskou integráciou.

                Za základné odborné poradenstvo a sociálne poradenstvo zodpovedá odborný tím ICM Malacky, ktorý sa pravidelne zaškoľuje a vzdeláva v snahe skvalitňovať poskytované služby. Za 5-ročné skúsenosti poradenstva môžeme povedať, že počet klientov a záujemcov o poradenské služby stúpa, čo je dôsledkom práve „zatvorených dverí“ domácností a absencie osobných kontaktov a komunikácie medzi mladými ľuďmi, či ako výsledok vyššieho tlaky na požiadavky na mladých ľudí, ktorí na ne nie sú dostatočne pripravené a nedokážu na ne odpovedať. V tomto smere vidíme nutnosť prepojovania služieb, či už poradenských, informačných alebo iných odborných služieb.

 

Špecializované sociálno-právne poradenstvo

Sociálno-právne poradenstvo pre rodičov mladých ľudí so špeciálnymi potrebami je prioritnou oblasťou služieb, ktoré pravidelne realizujeme podľa potrieb klientov, mladých ľudí a ich rodín s cieľom zvýšiť ich životnú úroveň a skvalitniť životné podmienky, v ktorých mladí ľudia so špeciálnymi potrebami a znevýhodnením fungujú.

Naše sociálno-právne poradenstvo spočíva v pravidelných stretnutiach – poradenských konzultáciách, v rámci ktorých pomáhame nielen mladým ľuďom so znevýhodnením, ale orientujeme sa na systém rodinného poradenstva pre získanie právnych nárokov v prípade žiadostí posudzovania odkázanosti na sociálne služby, kompenzácie či v oblasti ľudskoprávnej ochrany.

Otázky ľudskoprávnej ochrany mladých ľudí so znevýhodnením sú stále živé, najmä medzi rovesníkmi. Sociálno-právne poradenstvo sa často prelína so psychologickým poradenstvom, nakoľko k nám prichádzajú mladí ľudia, boli vystavovaní neprimeranému zaobchádzaniu, slovným útokom či verbálnym posmeškom, nie sú ojedinelé aj fyzické napadnutia spojené s fyzickým šikanovaním a psychickou depriváciou. V týmto situáciách ako informačno-poradenské centrum riešime prípady, ktoré nie sú bežné a vyžadujú si opakované poradenské služby a včasnú intervenciu, ako aj spoluprácu s ďalšími odborníkmi.

 

Integrované vzdelávanie v praxi

Sociálno-právne poradenstvo sa orientuje na integrované vzdelávanie mladých ľudí so znevýhodnením, kde spolupracujeme so školskými zariadeniami a centrami pedagogicko-psychologickej prevencie s cieľom zvyšovať podmienky pre podporu integrovaného vzdelávania. V bežnej praxi sa stretávame s prípadmi „umelej integrácie„ detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do základných škôl, je potrebná intervencia v školskom prostredí a realizácia pravidelného poradenstva, nielen pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, ale aj pre pracovníkov s mladými ľuďmi a učiteľov.

Z tohto dôvodu ICM Malacky zrealizovalo 3 stretnutia zamerané na zistenie aktuálneho stavu integrovaného vzdelávania a zapojilo sa do diskusie okrúhlych stolov v rámci projektu Na ceste k inklúzii 29.2.2019. Okrúhle stoly priniesli zaujímavé zistenia o fungovaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku vedením Viery Hincovej, kde ICM Malacky prispelo svojimi odbornými vedomosťami pri zavádzaní princípov inkluzívneho vzdelávania na základných školách a reálnych problémov mladých ľudí so znevýhodnením v okrese Malacky. Okrúhle stoly prispeli k zviditeľneniu problému inkluzívneho vzdelávania a prepojeniu metodiky práce s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami.

                Cieľom stretnutí bolo identifikovať možnosti a postupy, ktoré otvoria mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením prístup a možnosti bezproblémového zapojenia sa do aktivít pre mládež v rôznych oblastiach života, záujmovej činnosti, participácii, a mládežníckeho života.

ICM Malacky poukázalo na problém neexistencie inkluzívnych aktivít vzdelávania v meste Malacky, ktoré by boli otvorené pre mladých ľudí so znevýhodnením a mladých ľudí bez znevýhodnenia, takéto aktivity stále absentujú a dovolíme si tvrdiť, že sú jedinou cestou k úspešnej integrácii tejto cieľovej skupiny.

 

 

Generácia X, Y, Z na pracovnom trhu

Skalická radnica sa v stredu 25. septembra 2019 stala dejiskom workshopu pod názvom Generácia X, Y, Z na pracovnom trhu. Workshopu za zúčastnilo 80 mladých ľudí.

Workshop formou živej knižnice, ktorej dejiskom sa stali mladí ľudia participujúci v projekte Erasmus +, realizovalo ICM Malacky (zriadovateľ je OZ Protect work). Primátorka Anna Mierna, ktorá privítala lektorov, zamestnávateľov a účastníkov, pripomenula dôležitosť vzdelávania sa a získavania nových informácií zameraných pre osobnostný rozvoj a prípadné smerovanie k budúcemu uplatneniu sa na trhu práce. Podujatia sa zúčastnili aj študenti zo skalického gymnázia, ktorí mali možnosť diskutovať o problémoch generačných rozdieloch a otázkach trhu práce.

80 mladých ľudí privítalo medzi sebou HR manažérku spoločnosti Grafobal Tatianu Hubíkovú, ktorá mladým ľuďom zaželala, aby sa zamerali v profesijnom živote na to, čo ich bude baviť, aby veci robili s láskou, aby boli čestní a čo je dôležité, učili sa správnym hodnotám a stali sa tak čestnými a rovnými ľuďmi k sebe, druhým i k planéte.